Skąd wziąć NIP? Wszystko, co powinieneś wiedzieć na jego temat!

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej obowiązuje według ustawy, wprowadzonej w 1995 roku . Podobnie jak numer PESEL jest to kod unikalny i wyjątkowy. Używa się go do identyfikacji podmiotów gospodarczych. Zatem może go posiadać zarówno osoba fizyczna, prowadząca własną działalność, jak i firma czy przedsiębiorstwo. Numer ten ważny jest przez cały okres funkcjonowania danej działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych- przez całe ich życie. Dokumenty, na których konieczne jest podanie numeru NIP to wszystkie te, związane z zobowiązaniami podatkowymi oraz należnościami budżetowymi, pobieranymi przez organy podatkowe bądź celne.

Kto jest zobowiązany do posiadania NIP?

 • Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą lub odprowadzające podatek VAT.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami.
 • Płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Do 2012 roku numer NIP musiała posiadać każda osoba, odprowadzająca składki do Urzędu Skarbowego. Jednak wraz z nowelizacją prawa podatkowego, osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ani nie są zobowiązani do odprowadzania podatku od towarów i usług, mogą posługiwać się numerem PESEL.

Nadawanie numeru NIP

Za wydanie numeru NIP odpowiada naczelnik urzędu skarbowego, na terenie którego działa dany podmiot lub przedsiębiorstwo. Wydanie NIP jest bezpłatne. Otrzymany numer należy wpisać do rejestru NIP do 14 dni od złożenia stosownych dokumentów.

numer nip

Aby obliczyć algorytm cyfry kontrolnej należy:

 • Pomnożyć 9 pierwszych cyfr kolejno przez 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • Zsumować wszystkie otrzymane wyniki.
 • Wyliczyć cyfrę kontrolną poprzez wyliczenie reszty z dzielenia przez 11.

Tym oto sposobem możemy sprawdzić poprawność naszego numer NIP. Jeżeli powyższe działania dadzą wynik 10, znaczy że numer jest nieprawidłowy.
Przed nadaniem numeru NIP, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. W tym wypadku wyróżnia się następujące dokumenty:

NIP-7- formularz przeznaczony dla

1.niebędących przedsiębiorcami:

 • prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
 • podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
 • będących płatnikami podatków
 • będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne
 • nieobjętych rejestrem PESEL

2.będących przedsiębiorcami prowadzącymi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie działalności, do której nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

NIP-2- formularz przeznaczony dla

a. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących podatnikiem lub płatnikiem podatków.
b. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Formularz NIP-2 przeznaczony jest również do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmioty, którym nie nadano NIP, wpisane do ww. rejestrów przed grudniem 2014 r.

NIP-8- formularz przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie:

a. rejestru przedsiębiorców,
b. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wyszukiwarka i generator NIP

 • Do sprawdzania poprawności numeru NIP można użyć poniższej wyszukiwarki: http://www.krs-online.com.pl/sprawdzanie_nip.html
 • Do sprawdzania numeru NIP firmy, wypadku gdy znamy jej nazwę, adres lub numer REGON, możemy posłużyć się wyszukiwarką ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx
 • Do generowania losowych numerów NIP, które można wykorzystać do testowania algorytmu lub narzędzi weryfikujących poprawność można skorzystać z poniższego linku: http://www.krs-online.com.pl/generator_nip.html
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest