Dodatki do zasiłku rodzinnego na dziecko w 2018 roku

O zasiłek rodzinny może starać się rodzina z problemami finansowymi, w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku mają rodzice lub opiekunowie prawni, bądź faktyczni dziecka, a także osoba dorosła, która jeszcze się uczy. Ostatecznie świadczenie można pobierać do ukończenia przez dziecko 24 roku życia. Osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego, po spełnieniu odpowiednich kryteriów mogą otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego.
Niezbędnym warunkiem przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Zgodnie z art.32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin(Dz.U. z 2017 r., poz.1428) od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r., zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty: 674 zł,

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Osoby, które nie przekroczą wskazanych przez artykuł progów, będą mogły otrzymać zasiłek rodzinny i dodatki w maksymalnej wysokości. Osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe również otrzymają świadczenia, jednakże będzie on w pomniejszonej kwocie.

Dodatki jakie przysługują?

  1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
  2. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – Wysokość dodatku wyniesie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
  3. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – Wysokość dodatku wynosi:
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

4. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – Wysokość dodatku:

  • wyniesie 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  • 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.