Wypowiedzenie umowy – co powinnaś o niej wiedzieć? Rodzaje, przepisy

W życiu każdego z nas przychodzi moment, kiedy musimy zmienić pracę. Możemy mieć wiele powodów. Każdy jest indywidualny. Ale najpierw musimy się zastanowić jak się do tego zabrać, tak aby każdy był zadowolony i nie narobić sobie zbędnych kłopotów.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.
Jest to najczęstszy sposób na zakończenie pracy. Może dać je pracodawca pracownikowi i odwrotnie. Warto również wiedzieć, że pracownik nie musi uzasadniać decyzji, którą podjął. Wystarczy, by złożył pisemne oświadczenie, że chce rozwiązać stosunek pracy w tym trybie. Ważne jest również to, że nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć. Nie mogą tego zrobić osoby:

 • które podpisały umowę o pracę na czas określony,
 • na okres zastępstwa
 • na okres wykonywania określonej pracy

Możliwość wypowiedzenia umowy mają natomiast pracownicy zatrudnieni:

 • na umowę o pracę na czas nieokreślony
 • na okres próbny.

Są oczywiście wyjątki. Umowa o pracę może być rozwiązana, kiedy jest podpisana na czas określony, jeśli jednocześnie spełnione są dodatkowe warunki:

 • została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • strony zastrzegły w umowie możliwość rozwiązania jej za wypowiedzeniem.

Niestety pracownicy, którzy zawarli wyżej wymienione umowy o pracę nie mają tym samym zapewnionej żadnej ochrony przed wypowiedzeniem. Z drugiej strony mogą oni też w każdej chwili swobodnie rozwiązać współpracę, stosując się do postanowień zawartych w umowie o pracę. Warto więc zawierając któryś z wymienionych wyżej rodzajów umowy o pracę zwrócić uwagę, jaki czas
wypowiedzenia został w niej określony.

Co mówi kodeks pracy?

Ustawowe określenie czasu wypowiedzenia ma umożliwić pracownikowi np. poszukiwanie w tym czasie pracy i przygotowanie się do zmiany sytuacji życiowej. Pracodawca natomiast ma możliwość znalezienia w tym czasie następcy odchodzącego pracownika lub dokonania zmian organizacyjnych w firmie, tak aby mogła ona normalnie funkcjonować.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uwarunkowany długością okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak okres wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Wiec jak widać zależy to tylko od stażu pracy.

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres pracy u poprzedniego pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Co musi się znaleźć w wypowiedzeniu umowy o pracę ?

 • Miejscowość, data
 • Dane pracownika
 • Dane pracodawcy
 • Nagłówek
 • Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę, wraz z datą jej zawarcia, a także okresem wypowiedzenia
 • Przyczyna rozwiązania umowy
 • Informacja o prawach pracownika
 • Podpis
 • Tekst potwierdzający otrzymanie wypowiedzenia
 • Data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. W przypadku tej formy nie jest istotny powód zakończenie współpracy. Każda z nich może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę, a druga wcale nie musi ich przyjąć.

Jest kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument czyli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę wypowiedzenie powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
 • data i podpis.

Jeśli pracodawca nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron w proponowanej dacie, nie oznacza to, że pracownikowi zaczyna biec okres wypowiedzenia. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy pracownik w propozycji porozumienia zawrze informację, iż w przypadku odmowy pismo staje się wypowiedzeniem umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Ma także prawo do porozumienia w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia.

Jak widzimy nie jest to tak trudne i skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Więc jeśli chcemy wypowiedzieć umowę o pracę warto najpierw podliczyć sobie okres wypowiedzenia lub sprawdzić go w umowie, tak abyśmy wiedzieli na czym stoimy i czy zdążymy znaleźć sobie inną pracę Później po prostu możemy złożyć wypowiedzenie.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest