Jak napisać upoważnienie?

Upoważnienie, które nazywane jest również pełnomocnictwem to oficjalne uprawnienie osoby trzeciej do występowania w naszym imieniu. Jak je napisać, aby było w pełni poprawne i zostało przyjęte? Na to pytanie odpowiemy poniżej.

W jakiej formie złożyć upoważnienie?

Upoważnienie koniecznie musi zawierać dokładne wskazanie, do czego uprawniona jest dana osoba. Powodów pełnomocnictwa nie należy uogólniać, powinny być jak najbardziej szczegółowe. Nie wszystkie instytucje akceptują upoważnienia podpisane odręcznie, przykładem jest tu Poczta Polska, która wymaga złożenia pełnomocnictwa w odpowiedniej formie. W tym przypadku dokument musi zostać potwierdzony przez pracownika poczty oraz trzeba uiścić opłatę za uprawnienie. Niektóre organy wymagają notarialnych upoważnień, dlatego, aby uniknąć kłopotu przed przystąpieniem do napisania upoważnienia warto sprawdzić, czy udostępnili jakieś informacje na temat uprawnień osób trzecich.

Jakie informacje powinno zawierać pełnomocnictwo?

Na upoważnieniu powinny znaleźć się takie informacje jak: miejscowość, data sporządzenia pełnomocnictwa, dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu), nagłówek „Upoważnienie”, dane osoby, której udzielamy upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer i seria dowodu), informację, do czego dokument uprawnia osobę trzecią (np. odbiór dokumentu) oraz podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia

………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważniającej)
…………………………………………….
…………………………………………….
(adres)
…………………………………………….
(numer i seria dowodu osobistego)

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany/a, upoważniam Pana/ią ………………………., zamieszkałego/łą w ………………………. przy ulicy ………………………., legitymującego/cą się dowodem osobistym(lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość)………………………., do czynności związanych z ………………………..
Podpisano,
………………………
(czytelny podpis osoby upoważniającej)

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest