300 zł na wyprawkę szkolną – komu przysługuje? Wszystko na ten temat!

300 plus dla dorosłych! Z najnowszych informacji wynika, że z programu 300 plus skorzysta jeszcze więcej osób. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek? Odpowiedź na wszystkie pytania znajdziesz poniżej.

300 plus – co to jest?

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł, które przysługuje każdemu uczniowi rozpoczynającemu rok szkolny. Rodziny otrzymają pieniądze bez względu na dochód.

Komu przysługuje 300zł?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku każdej osobie uczącej się w szkole. Przez szkołę rozumie się tutaj: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, szkołę policealną, szkołę dla dorosłych, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie to nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, dzieciom odbywającym przygotowanie przedszkolne w „zerówce”, a także studentom. Świadczenia nie otrzymają także dzieci lub osoby uczące się, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Kto otrzyma świadczenie?

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub pobiera alimenty),
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Wniosek 300 zł na wyprawkę szkolną

Wniosek o świadczenie można składać od 1 lipca online za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej oraz systemu utworzonemu przez ZUS. Od dnia 1 sierpnia wniosek można składać drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty.

Uwaga! Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć także na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy wypłata?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest